Információk

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
alapján
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek
nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli
elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott
elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése
előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati
kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási
jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban
gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus
adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a
fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,
az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét,
hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó
a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy
postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn
visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a
terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott
küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől,
köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy
napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére
meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a
fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell
visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen
kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a
felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a
vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell
megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan
magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások
piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan
visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is
lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a
megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával
készült.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb
elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben
sem köthető ki érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az
Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a
szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről,
azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos
hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre
gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan
minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a
Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek
a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt
termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az
ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek,
szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot
meghaladja.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó
Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben
érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő
határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított
három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a
kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A
jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a
fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli
esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető
különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a
fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kgnál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási
cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és
visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás
iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve
olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás
szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei
szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó
jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli
csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a
3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell
értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki
kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól
indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.


ALKÁN

C9-12 ALKANE; C15-23 ALKANE
LÁGYÍTÓ

100%-ban növényi alapú összetevő. A legnépszerűbb összetevőkkel ellentétben, mi az összetevőnket nem ásványi olajból állítjuk elő.

A szilikon pótlására használjuk, segíti az intenzív ápoló teljesítményt.


BAMBUSZ CELLULÓZ

CELLULÓZ
TEXTÚRÁZÓ HATÓANYAG

A keményítőt a tápióka növény gyökeréből nyerjük ki. Ez a faj Brazília északi és dél-nyugati régiójában őshonos, de széles körben használják Dél-Amerika-szerte.A termékeinkhez Fair Trade tanúsítvánnyal rendelkező elemeket választunk.

Segít az extra száraz textúrázó hatás kialakításában.


BAZSALIKOM KIVONAT

OCIMUM BASILICUM (BAZSALIKOM) LEVÉLKIVONAT
NÖVÉNYI KIVONAT

Egy növényi alapú összetevő.  A bazsalikom a lágyító és tisztító hatóanyagairól ismert.

Kellemes illatot kölcsönöz. Segíti a haj kondicionálását. 


BEHENOIL-PG-TRIMONIUMKLORID

BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

Egy kvaterner ammónium származék. Ez az ápoló hatóanyag segíti az antisztatikát és kondicionáló hatással bír. 

Javítja a fésülhetőséget, kellemes hajérzetet és fényt ad a hajnak. Segíti az antisztatikus hatást.


BENZOFENON-4

BENZOFENON-4
FÉNYSTABILIZÁTOR ÉS FÉNYVÉDŐ HATÓANYAG

Azért használják, mert képes elnyelni az UV-sugarakat.  Segít a termékek összetevőinek megóvásában az UV-fénynek való kitettség következtében bekövetkező romlás ellen. Lefedi az UVB- és a rövid UVA (UVA-2) terjedelmű sugarakat. 

Hozzájárul az UV-sugárzás elleni védelemhez.


BISABOLOL

BISABOLOL
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

A kamilla illóolajának egyik alkotóeleme. A magas panthenol-koncentrációja miatt hatékonyan stimulálja és segíti a bőr gyógyulási folyamatát, illetve támogatja az egészséges hajnövekedést. 

Javítja a haj fésülhetőséget. 


CETEARETH-25

CETEARETH-25
EMULGEÁLÓ HATÓANYAG

A telített zsíralkoholok egy nem ionos polioxietilén étere. 

Közepes tartást és újraformázható textúrát biztosít.


CRAMBE ABYSSINICA MAGOLAJ

CRAMBE ABYSSINICA MAGOLAJ
TERMÉSZETES OLAJ

Egy növényi alapú, tiszta olaj Afrikából, amelyet etikus úton szereztünk be.  

Ápoló összetevőként tartják számon, javítja a fényt és a hajérzetet. 


CUKORJUHARKIVONAT

ACER SACCHARUM (CUKORJUHAR) KIVONAT
CUKORJUHARKIVONAT

Egy természetes alapú összetevő.  A juhar az antioxidáns hatóanyagairól is ismert. 

Kellemes fás illatot biztosít és segíti a haj kondicionálását. Segíti a haj kondicionálását.


DATOLYAKIVONAT

PHOENIX DACTYLIFERA (DATOLYA) GYÜMÖLCS LEVÉLKIVONAT
NÖVÉNYI KIVONAT

Egy növényi alapú összetevő. A datolya a hajra gyakorolt kondicionáló és antioxidáns is tulajdonságairól ismert

Kellemes illatot kölcsönöz. Segíti a haj kondicionálását. 


DIKAPRILIL-KARBONÁT

DICAPRYLYL CARBONATE
LÁGYÍTÓ

Egy részben növényi alapú összetevő.

A könnyed felvitelt segítő lágyító anyag.  A szilikon alternatívájaként használjuk.


DIKAPRIL-ÉTER

DICAPRYLYL ETHER
LÁGYÍTÓ ÉS OLDÓSZER

Kókuszdióolajból (vagy más növényi alapú olajból) származó kaprilsav étere. Nem hagy zsíros maradványokat a bőrön vagy hajon, és a szilikonok alternatívájaként használják.

Gondoskodik a formula megfelelő állagáról.


DISTEAROILETIL-HIDROXI-ETILAMMÓNIUM-METOSZULFÁT

DISTEAROILETIL-HIDROXI-ETILAMMÓNIUM-METOSZULFÁT
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

Részben növényi alapú hajkondicionáló szer, amely semlegesíti a haj felületén lévő töltéseket, ezáltal pedig sima hajfelszínt biztosít. 

Javítja a fésülhetőséget, kellemes hajérzetet és fényt ad a hajnak. Segíti az antisztatikus hatást.


ETANOL

DENATURÁLT ALKOHOL.
OLDÓSZER

Különböző növényi forrásokból (például burgonyából) kinyert, biológiailag lebomló alkohol. 

Óvja a formula sértetlenségét és teljesítményét, illetve feloldja az egyéb anyagokat.  Az alkohol használata nem vezet a haj kiszáradásához. 


FAHÉJKIVONAT

CINNAMOMUM ZEYLANICUM KÉREGKIVONAT
NÖVÉNYI KIVONAT

Egy növényi alapú összetevő. A fahéj a hajra gyakorolt  kondicionáló és antioxidáns tulajdonságairól ismert

Kellemes illatot kölcsönöz. Segíti a haj kondicionálását. 


FENOXI-ETANOL

FENOXI-ETANOL
TARTÓSÍTÓSZER

A glikol-étert elsősorban tartósítószerként használják a kozmetikumokban.

Óvja a formula sértetlenségét és teljesítményét.


GLYCERIN

GLYCERIN
LÁGYÍTÓ ÉS HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

Pálma, kókuszdió, szója vagy más növényi zsírokból nyerjük ki.  Képes megtartani a bőrben és hajban lévő nedvességet.  

Nedvesítő hajlágyítóként funkcionál.


GLICERIL-SZTEARÁT

GLICERIL-SZTEARÁT
EMULGEÁLÓ HATÓANYAG

A glicerin és sztearinsav észterezési terméke.

Javítja a formula stabilitását.


GUÁRKIVONAT/GUÁRGUMI

GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

A polimert természetes módon, a guármagvakból nyerjük ki. A guár fenntartható termesztését a Sustainable Guar Intiative (SGI) kezdeményezés farmerei látják el.

Javítja a fésülhetőséget és a hajérzetet. 


HIDRATÁLT SZILIKA

HIDRATÁLT SZILIKA
TÖMEGNÖVELŐ SZER

A hidratált szilikát természetes módon, egy dús hatóanyagból, a szilikából nyerjük ki, amely a föld felszínének közel 12%-át alkotja.  A szilika-hidrátot természetes módon, egy dús hatóanyagból, a szilikából nyerjük ki, amely a föld felszínének közel 12%-át alkotja.

Volumenizál és segíti a haj formázhatóságát. 


HIDROLIZÁLT SZÓJAFEHÉRJE

HIDROLIZÁLT SZÓJAFEHÉRJE
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

Egy növényi alapú összetevő, amelyet a szójaliszt enzimatikus hidrolízise termel. 

A hidrolizált szójafehérje-tartalmú formula segít a hajszerkezet finomításában. 


HIDROXI-ETIL-CELLULÓZ

HYDROXYETHYLCELLULOSE
SŰRÍTŐANYAG

Egy, a kozmetikumokban található növényi alapú sűrítőanyag, amely biológiailag lebomló.

Hozzájárul a formulák krémes és gazdag állagához. 


IZOPROPIL-ALKOHOL

IZOPROPIL-ALKOHOL
OLDÓSZER

A propanol izomerje.  Ez volt az első szintetikus alkohol.  Fertőtlenítőként használják, különféle termékek összetevője, a kézkrémektől a sminkeken át a borotválkozás utáni formulákig. 

Kiigazítja a termék textúráját.


IZOPROPIL-MIRISZTÁT

ISOPROPYL MYRISTATE
LÁGYÍTÓ HATÓANYAG

Egy részben természetes módon előállított lágyító és állagjavító hatóanyag, amelyet izopropil alkoholból (egy propánszármazék) és mirisztinsavból (egy természetben előforduló zsírsav) állítanak elő. A kozmetikumok  és gyógyszerek gyakori összetevője.

Puha hajfelszínt biztosít, fényt ad, kondicionál és javítja a fésülhetőséget.


JAPÁN VIASZ

RHUS VERNICIFLUA HÉJVIASZ
TEXTÚRÁZÓ HATÓANYAG

A japán viasz másnéven szömörceviaszként ismert. Ez egy növényi viasz, amelyet a szömörcefa gyümölcseinek héjából állítanak elő.  A szömörce (Lacquer fa) Kína egyik legrégibb őshonos növénye.  A gyümölcsöt minden évben a téli időszak előtt állítják elő, így gondoskodnak a fa termőképességéről. Kialakítja az emulzió viszkozitását és szerkezetét.  

Javítja a termék állagát és tartást ad a hajnak. 


JOJOBA OLAJ

HIDROGÉNEZETT JOJOBAOLAJ
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

A Simmondsia Chinensis (Jojoba) olaj hidrogénezésével nyerhető ki. Bőrnyugtató hatóanyag. Ismert hidratáló, valamint az antibakteriális és immunjavító hatóanyagai segítik a sebgyógyulást.

Hozzájárul a hidratált hajérzethez és kezelhetőséghez, illetve hosszan tartó ápolást biztosít.


KARNAUBA VIASZ

CARNAUBA (COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, CIRE DE CARNAUBA)
HAJFORMÁZÓ HATÓANYAG

A zöldségviaszt a brazil pálmafa (Copernica cerifera) leveleiből nyerjük ki, amelyet az "Élet fájaként" is emlegetnek. A karnauba viasz az elérhető legkeményebb természetes viasz.  Széles körben használják a kozmetikumokban a bőrápolás területén, élelmiszer- és gyógyszeriparban.  Rendkívül ellenálló és megszáradva fényes finisht biztosít.  A méhviasz remek alternatívája és a vegán kozmetikumok egyik alap összetevője.   

Tartást és textúrát kölcsönöz a hajnak.


KOKAMID-PROPIL-BETAIN

KOKAMID-PROPIL-BETAIN
TISZTÍTÓ ÉS HABKÉPZŐ HATÓANYAG

Egy részben növényi alapú hozzávaló; szulfátmentes tisztító felületaktívanyagot használunk az olyan hagyományos szulfátok, például a nátrium-laurét-szulfát, helyett.

Remekül tisztítja a hajat.  Eltávolítja a maradványokat és zsírt, illetve habképzőként is funkcionál. 


KÓKUSZOLAJ

COCOS NUCIFERA (KÓKUSZ) GYÜMÖLCSKIVONAT
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

Egy nem zsíros és gyorsan elnyelő összetevő, amely mély hidratálást és kondicionálást biztosít a bőrnek, fejbőrnek és hajnak.

Segíti a kezelhetőséget és hosszan tartó ápolást biztosít.


KAOLIN

KAOLIN
FORMÁZÓ HATÓANYAG

Egy természetes ásvány  Eredetileg Kínában fedezték fel, a porcelánkészítéshez használták.  Ma már a hajápoló termékek kedvelt összetevője a hajformázó tulajdonsága miatt, illetve mert kiválóan elnyeli az olajat és zsírt

Tapadást, erős tartást, hosszan tartó stílus kontrollt biztosít, segíti a hajformázást. 


LIME KIVONAT

CITRUS AURANTIFOLIA (LIME) GYÜMÖLCSKIVONAT
NÖVÉNYI KIVONAT

Egy növényi alapú összetevő. A lime az élénkítő hatóanyagairól ismert.  

Kellemes illatot kölcsönöz. Segíti a haj kondicionálását.


LILA RIZSKIVONAT

ORYZA SATIVA (RIZS) KIVONAT
NÖVÉNYI KIVONAT

Egy növényi alapú hozzávaló, amit etikus módon szerzünk be Dél-Kelet-Ázsiából. 

A lila rizskivonattal ellátott formula segít elnyelni a hajon és fejbőrön lerakódott zsírt és szennyeződéseket. 


MÉHVIASZ (KIZÁRÓLAG A NEM VEGÁN TERMÉKEKBEN)

CERA ALBA (MÉHVIASZ, CIRE D'ABEILLE)
TEXTÚRÁZÓ HATÓANYAG

Egy méhek által termelt természetes viasz, amelyet a kaptárjuk falának megerősítéséhez használnak.  Növeli a termékek emulziójának olajtartalmát és javítja azok állagát.  A textúrázó termékek alapeleme. 

Minden formulánk vegán, a méhviaszt tartalmazó Gritty Wax Paste és Shaping Cream kivételével.  Azon dolgozunk, hogy 2020-ban ezeket is vegánná alakítsuk. Javítja a termék állagát és tartást ad a hajnak. 


MANGÓKIVONAT

MANGIFERA INDICA (MANGO) GYÜMÖLCSKIVONAT
GYÜMÖLCSKIVONAT

Egy növényi alapú összetevő.  A mangó a hidratáló és élénkítő hatóanyagairól is ismert. 

Kellemes illatot biztosít. Segíti a haj kondicionálását. 

MÓDOSÍTOTT BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ BURGONYAKEMÉNYÍTŐ / BURGONYÁBÓL SZÁRMAZÓ POLIMER

HYDROXYPROPYL KEMÉNYÍTŐ
HAJFORMÁZÓ HATÓANYAG

Egy könnyed, növényi alapú keményítő, amely a hajformázást segíti.  A szénhidrátok kémiai osztályába tartozik és széles körben használják az ápoló termékekben, beleértve a hajformázó termékeket. 

Puha hajérzetet biztosít. 


NÁTRIUM-BENZOÁT

NÁTRIUM-BENZOÁT
TARTÓSÍTÓSZER

Széles körben használják a savas ételekben, szénsavas üdítőitalokban, gyógyszerekben és kozmetikumokban.

Óvja a formula sértetlenségét és teljesítményét.


NÁTRIUM C14-16 OLEFINSZULFONÁT

SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
TISZTÍTÓ ÉS HABKÉPZŐ HATÓANYAG

Egy, a szulfonátsók hosszú láncaiból álló szintetikus, szulfátmentes keverék. 

Egy intenzív tisztító hatóanyag. Kiválóan távolítja el a maradványokat és faggyút.


NÁTRIUM-METIL-COCOYL-TAURÁT

NÁTRIUM-METIL-COCOYL-TAURÁT
TISZTÍTÓ ÉS HABKÉPZŐ HATÓANYAG

Szulfátmentes tisztító felületaktív anyag. 

Tisztítja a hajat.  Eltávolítja a maradványokat és faggyút. 


NAPRAFORGÓ VIASZ

HELIANTHUS ANNUUS (NAPRAFORGÓ) MAG CERA
LÁGYÍTÓSZER EGYÜTTHATÓ

Napraforgómagból kinyert viasz.  Kialakítja az emulzió viszkozitását és szerkezetét.

Javítja a termék állagát. 


OKTILAKRIL-AMID / AKRILÁTOK / BUTILAMINOETIL-METAKRILÁT KOPOLIMER

OKTILAKRIL-AMID / AKRILÁTOK / BUTILAMINOETIL-METAKRILÁT KOPOLIMER
HAJFORMÁZÓ POLIMER

Bevonatot képez a hajon és az antisztatikus előnyeiről ismert. 

Hozzájárul a haj rögzítéséhez.  


OLIVAOLAJ

OLEA EUROPAEA (OLIVE) OIL UNSAPONIFIALES
LÁGYÍTÓ

Egy olívából kinyert olaj. Ez egy el nem szappanosodó, az olívából kinyert olaj, amely olyan növényi anyag, amely nem törik meg, amikor az olaj zsírsavait kozmetikai célokhoz finomítják. Kialakítja az emulzió viszkozitását és szerkezetét.

Javítja a termék állagát. 


PANTHENOL

PANTHENOL
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

B-5-vitamin származék. A samponokban és balzsamokban gyakran ún. nedvesítőanyagként használják, hogy megőrizze a haj hidratáltságát és puhaságát.

Segíti a haj hidratáltságának javítását és a hajszerkezet védelmét.


PEKÁNHÉJKIVONAT

CARYA ILLINOENSIS (PEKÁN) HÉJKIVONAT
PEKÁNHÉJKIVONAT

Egy növényi alapú összetevő. A pekándiót a hidratáló tulajdonságai miatt használják. 

Kellemes fás illatot biztosít és segíti a haj kondicionálását. Segíti a haj kondicionálását.


PEG-7 GLICEROL-KOKOÁT

PEG-7 GLYCERYL COCOATE
EMULGEÁLÓ HATÓANYAG

Egy PEG-alapú (polietilén-glikol), természetesen kinyert lágyító és kókuszolajból kinyert zsírsav.

 Fényt és formázható textúrát biztosít.


POLYQUATERNIUM-16

POLYQUATERNIUM-16
HAJKONDICIONÁLÓ ÉS -DÚSÍTÓ HATÓANYAG

Kopolimer = kvaterner ammónium központ a polimerben.  Antisztatikus és filmképző hatóanyagiról ismert. 

Javítja a haj fésülhetőséget, puhaságát és dús hajérzetét.


PVP

PVP
HAJFORMÁZÓ POLIMER

Egy szintetikus filmképző, amelyet a legtöbb kontrollt biztosító hajápoló termék tartalmaz. Megtalálható tehát szinte minden hajzselében, waxban, pomádéban és styling krémben.  

Tartást ad. 


RIZS KEMÉNYÍTŐ

ORYZA SATIVA (RIZS) KEMÉNYÍTŐ
FELSZÍVÓ ÉS TEXTÚRÁZÓ HATÓANYAG

A keményítők elnyelik a zsírt/faggyút.  A rizskeményítő alakja, formája és megjelenése sokkal finomabb a kukoricából, burgonyából vagy tápiókából elállított keményítőhöz képest, ezért a rizskeményítő a tökéletes tisztító összetevő a száraz samponokhoz, ezáltal pedig lehetővé teszi, hogy hagyományos hajmosás nélkül tisztítsd meg a hajat. A termékeinkhez használt rizskeményítőt ún. "törmelékrizsből" állítjuk elő. 

Elnyeli a faggyút és segít az extra száraz textúrázó hatás kialakításában.


RICINUSOLAJ

RICINUS COMMUNIS (CASTOR) MAGOLAJ
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

A növényi olajat a Ricinus Communis növény magjából nyerjük ki.  Gyakran használják lágyítóként, hidratáló és bőrkondicionáló hatóanyagként.  

 Fokozza a haj sima és puha tapintását. 


SZÁLFAKIVONAT

SHOREA ROBUSTA RESIN
LIPID

A szál egy sokoldalúan felhasználható,  magas gyanta-tartalmú, örökzöld fa.  Kialakítja az emulzió viszkozitását és szerkezetét.

Javítja a termék állagát.


SHEA VAJ

BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) VAJ
HAJKONDICIONÁLÓ HATÓANYAG

Egy A-, E- és F-vitaminokban gazdag bőr- és hajápoló összetevő, amelyet a shea fa (karite) gyümölcsök magjaiból állítjuk elő. UV-védelmet biztosít (SPF ~6) és fontos zsírsavakkal, illetve a kollagéntermeléshez szükséges tápanyagokkal látja el a hajat és bőrt.

Javítja a haj érzetét és tapintását.


SZILICA

SZILICA
TÉRFOGATNÖVELŐ HATÓANYAG

A szilika azon ásványok gyűjtőneve, amelyek szilikonból és oxigénből, a földkéreg két legbőségesebb eleméből tevődnek össze.  Más néven kvarcként emlegetik, ami a homok leggyakoribb összetevője.  

Volumenizál és segíti a haj formázhatóságát. 


TÁPIÓKA KEMÉNYÍTŐ

TÁPIÓKA KEMÉNYÍTŐ
TEXTÚRÁZÓ HATÓANYAG

A keményítőt a tápióka növény gyökeréből nyerjük ki. Ez a faj Brazília északi és dél-nyugati régiójában őshonos, de széles körben használják Dél-Amerika-szerte.A termékeinkhez Fair Trade tanúsítvánnyal rendelkező elemeket választunk.

Segít az extra száraz textúrázó hatás kialakításában.

TRIETIL-CITRÁT

TRIETHYL CITRATE
ILLATANYAG/BEVONATOT LÁGYÍTÓ HATÓANYAG

Citromsav-észter; gyakran használják parfüm fixálóként, hajlakkokban és a dezodorok aktív hatóanyagaként. 

Puha hajfelszínt biztosít, fényt ad, kondicionál és javítja a fésülhetőséget.


ZÖLD TEA KIVONAT

CAMELLIA SINENSIS (ZÖLD TEA) LEVÉLKIVONAT
NÖVÉNYI KIVONAT

Egy növényi alapú összetevő.  A zöld tea az antioxidáns és élénkítő hatásairól is ismert.

Kellemes illatot kölcsönöz. Segíti a haj kondicionálását. 

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
#MYBELIEF
#LIVINGROOMHAIRBUDAPEST STREET
14
Jan

MEGNYITOTTUK ÚJ SZALONUNKAT

 

 

Bejelentkezni online van lehetőség. 

Jelenleg Alessa fogad új vendégeket. Amennyiben nem jártál még nála, úgy telenonos vagy személyes konzultáció után tud fogadni.

Kérlek lépj vele kapcsolatba ide kattintva!

BOOK NOW

 

Our avalible hairdressers:

Alessa 

speak: English and Italian

WE OPEN OUR NEW HAIRSALON.

YOU CAN BOOK APPOINTMENT ONLINE ONLY. 

Instagram

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-én lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es általános adatvédelmi rendelete: " GDPR ", mely a személyes adatok kezelése körében a természetes személyek védelmére, valamint a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó kötelező előírásokat tartalmazza.

Fogalommeghatározások

 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az webshop látogató, vásárló hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi ( látogatja vagy használja a webshopot ), hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

A. Bevezetés

 1. Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalunkat, azzal engedélyezi számunkra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

B. Forrás
Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet a Website Planet módosított (www.websiteplanet.com)

C. A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 3. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét;
 4. a weboldalunkon a profil létrehozásakor megadott információkat — például: a neve, profilképe, neme, születésnapja, kapcsolata állapota, érdeklődési körei és hobbijai, oktatási és foglalkoztatási adatai;
 5. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;
 6. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
 7. a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
 8. az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;
 9. az interneten való közzététel céljából a weboldalunk számára elküldött információkat, többek között: a felhasználóneve, a profilképei és az üzenetei tartalma;
 10. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 11. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

 1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
 4. a weboldalunkon keresztül megvásárolt áruk postázása az Ön részére;
 5. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;
 6. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
 7. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 8. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 9. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 10. üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton vagy – ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárult – e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 11. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 12. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 13. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 14. a weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
 15. egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld nekünk a weboldalunkon való közzététel céljából, ezeket az információkat mi közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott engedély alapján.

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalunkon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

E. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetjük:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 4. az általunk eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
 5. bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adattovábbítás

 1. Az általunk összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármely olyan országok között, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, annak érdekében, hogy az információkat ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően felhasználhassuk.
 2. Az általunk összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályos adatvédelmi törvényekkel egyenértékű törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.
 3. Az Ön által a weboldalunkon közzétett vagy a weboldalunkon közzétételre az Ön által benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők lehetnek az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy az ilyen információkkal történő visszaélést mások által.
 4. Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak továbbításához a jelen F. szakaszban leírtak szerint.

G. A személyes adatok megőrzése

 1. A jelen G. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinknek megfelelően járjunk el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozunk, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz.
 3. A G-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiakban megadott dátumban/időpontban:
  1. a személyes adattípus törlése ekkor történik meg: 5 év; valamint
  2. a webshop használója e-mailben az info@livingroomhairbudapest.hu - címre érkezett kérésre bármikor.
 4. A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrizzük:
  1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
  2. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
  3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

H. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szerverein tárolja az
 3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
 5. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).

I. Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

J. Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása a következő feltételek mellett történik:

 1. a szükséges díj befizetése ( az erre fordított  munkaóra költséget egyeztetés után közöljük); és
 2. az Ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolása (Az eddigi adatai megadása és videótelefonos azonosítás után- ebből a célból; általában elfogadjuk útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesít, közüzemi számla olyan eredeti példányával együtt, amely tartalmazza az Ön jelenlegi lakcímét}).

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

K. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.

L. Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

M. Sütik

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon  munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

 1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:
  1. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó https://livingroomhairbudapest.hu/ meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a kosár használatának lehetősége a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek, stb.
 2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;
  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

 1. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.
 2. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.